Zastrzeżenia prawne do wiadomości elektronicznych

Otrzymana przez Państwa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem.

Jeżeli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Pana/Pani, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeżeli otrzymał Pan / otrzymała Pani wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy lub na adres biuro@caloric.pl oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości i pomimo naszej prośby nie usuniecie jej, a dokonacie jej nieuprawnionego rozpowszechnienia uprzejmie informujemy, iż działania takie może wiązać się z Państwa odpowiedzialnością odszkodowawczą w stosunku do nas i/lub naszych klientów, a także może nosić znamiona czynu zabronionego.