Zastrzeżenia prawne do wiadomości elektronicznych

Otrzymana przez Państwa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem.

Jeżeli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Pana/Pani, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeżeli otrzymał Pan / otrzymała Pani wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy lub na adres biuro@caloric.pl oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości i pomimo naszej prośby nie usuniecie jej, a dokonacie jej nieuprawnionego rozpowszechnienia uprzejmie informujemy, iż działania takie może wiązać się z Państwa odpowiedzialnością odszkodowawczą w stosunku do nas i/lub naszych klientów, a także może nosić znamiona czynu zabronionego.

Informujemy, iż zakupy urządzeń klimatyzacyjnych reguluje ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881 z późniejszymi zm.(zmiana Dz.U. 2017 poz.1567) – tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2221 oraz rozporządzenia wykonawcze.

W myśl min. tych przepisów istnieje wymóg ewidencji urządzeń zawierających  „fluorowane gazy cieplarniane” – F-GAZY. Jedynie podmioty jak również ich personel posiadające stosowne certyfikaty F-gazowe oraz odpowiednie wyposażenie techniczne mogą instalować urządzenia klimatyzacyjne.

W związku z powyższym celu dokonania zakupu należy wypełnić oświadczenie wskazujące firmę Instalacyjną, która będzie instalowała kupowane przez Państwa urządzenia (wzór w załączeniu).

Zapoznaj się koniecznie z treścią regulaminu sklepu.

Zarejestruj się aby mieć dostęp do historii przeglądania i zakupów.