INSTRUKCJA ZAKUPU URZĄDZEŃ NAPEŁNIONYCH FLUOROWANYMI GAZAMI CIEPLARNIANYMI.

Szanowni Państwo,

Urządzenia klimatyzacyjne oraz pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane. Jako urządzenia niehermetycznie zamknięte podlegają określonym regulacjom prawnym w zakresie obrotu jak i eksploatacji przez użytkownika (operator).

Zespół przepisów regulujący postępowaniem z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane określany jest w skrócie nazwany ustawą F-gazową (Rozp. PEIR 517/2014 Dz.U. 2015 poz. 881, Dz.U. 2017 poz.1567). Określają one min szczegółowo kto może zajmować się instalacją tychże urządzeń – konieczność posiadania stosownych certyfikatów F-gazowych.

Przepisy te nakładają na sprzedawcę obowiązek żądania od kupującego przedstawienia certyfikatu F-gazowego. W przypadku gdy kupującym jest konsument, który nie posiada certyfikatu F-gazowego zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu firmy instalacyjnej lub instalatora, który będzie instalował kupowane urządzenie/a.

W tym celu prosimy Państwa o wypełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie pod adresem: www.caloric.pl/oswiadczenie-kupujacego/

Jeżeli nie posiadacie Państwo wybranej firmy instalacyjnej do realizacji montażu prosimy o kontakt. Nasza firma skontaktuje Państwa z profesjonalnym zakładem instalacyjnym znajdującym się w Państwa okolicy. Gwarantujemy korzystne warunki współpracy i pełny profesjonalizm współpracujących firm.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku zakupu urządzenia które posiada ilość czynnika przekraczającą 3kg i jednocześnie przekraczający ekwiwalent 5t CO₂ ciąży na Państwu obowiązek założenia Karty Urządzenia oraz rejestracji urządzenia w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty instalacji. Dodatkowo urządzenie musi być systematycznie serwisowane w szczególności w zakresie kontroli szczelności, z której musi być prowadzona stosowna dokumentacja. W przypadku, gdyby chcieli Państwo zlecić usługę rejestracji naszej firmie prosimy o kontakt.

Informacja o ilości czynnika oraz jego ekwiwalencie CO₂ znajdą Państwo w opisie produktów w naszym sklepie: www.caloric.pl .W przypadku, gdyby nie udało się Państwu odnaleźć takiej informacji prosimy o kontakt.

Te wszystkie regulacje oraz ograniczenia sprawiają ,że bardzo ważnym staje się wybór wiarygodnej i profesjonalnej firmy świadczącej dla Państwa usługi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Informujemy, iż zakupy urządzeń klimatyzacyjnych reguluje ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881 z późniejszymi zm.(zmiana Dz.U. 2017 poz.1567) – tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2221 oraz rozporządzenia wykonawcze.

W myśl min. tych przepisów istnieje wymóg ewidencji urządzeń zawierających  „fluorowane gazy cieplarniane” – F-GAZY. Jedynie podmioty jak również ich personel posiadające stosowne certyfikaty F-gazowe oraz odpowiednie wyposażenie techniczne mogą instalować urządzenia klimatyzacyjne.

W związku z powyższym celu dokonania zakupu należy wypełnić oświadczenie wskazujące firmę Instalacyjną, która będzie instalowała kupowane przez Państwa urządzenia (wzór w załączeniu).

Zapoznaj się koniecznie z treścią regulaminu sklepu.

Zarejestruj się aby mieć dostęp do historii przeglądania i zakupów.